Regulamin Konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”) 2018 r.

 Regulamin Konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”) 2018 r.  

 1. Organizator
  Stowarzyszenie – Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu
 2. List intencyjny
  Pragniemy przypomnieć dzieciom i młodzieży jeden z najbardziej zapomnianych faktów z najnowszych dziejów Poznania – historię budowy i zniszczenia Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności. Był to jeden z trzech najważniejszych Pomników w Polsce, symboli naszej niepodległości, obok Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i Pomnika Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Wszystkie te pomniki zostały zburzone przez Niemców w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu – dwa pozostałe, poza Pomnikiem Wdzięczności w Poznaniu, zostały odbudowane. W konkursie tym pragniemy przybliżyć jego uczestnikom idee, jakie przyświecały budowniczym Pomnika –połączenie patriotyzmu i wiary katolickiej wyrażającej się we  wdzięczności Bogu za zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, dzięki któremu Wielkopolska znalazła się w granicach odradzającej się Ojczyzny.
  Pomnik Wdzięczności, którego odbudową zajmuje się organizator Konkursu, powstał w 1932 r. i był największym i najbardziej rozpoznawalnym monumentem przedwojennego Poznania. Jesienią 1939 r. zburzyli go Niemcy. W czasie dwóch swoich wizyt w Poznaniu (w 1983 i 1997 r.) Jan Paweł II  za każdym razem mówił o nim w swoich homiliach. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem sprawimy, iż Pomnik ten wróci po latach nieobecności na ulice Poznania. Gorąco pragniemy go odbudować na 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 r.
  W 2016 r. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika wykonał odlew 5-metrowej figury Chrystusa  – centralny element monumentu. Stoi ona obecnie przy Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Kościelnej w Poznaniu
 3. Patronat Konkursu
  – Arcybiskup Metropolita Poznański
  – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  – Poznański Oddział Akcji Katolickiej
  – NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska
 4. Cele konkursu
  Konkurs ma na celu przybliżenie najmłodszym mieszkańcom naszego miasta historii naszej Ojczyzny – Polski i naszej „małej Ojczyzny” – Wielkopolski.  Pragniemy wspierać nauczycieli i wychowawców  w ich pracy, by w aktywny i nowoczesny sposób wspólnie wśród młodego pokolenia kształtować poczucie dumy z bycia Polakami i Wielkopolanami i by  upowszechniać w zbiorowej świadomości godne i wyjątkowe fakty z naszych dziejów.
 5. Informacje organizacyjne
  1. Temat konkursu:
   Co roku temat jest zmieniany. Temat proponowany na rok 2018 to „Pomnik Wdzięczności w naszych sercach i umysłach. Dziękujemy za 100 lat niepodległości naszej Ojczyzny”.
  2. Konkurs prowadzony będzie w czterech grupach wiekowych:
   • Poziom A – uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3
    udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy – rysunku na podany temat (dowolne skojarzenia) kredkami na formacie A3 lub A4
   • Poziom B – uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6
    udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy indywidualnej w dowolnej technice plastycznej płaskiej (kredka, ołówek, tempera, akwarela, olej, mozaika, witraż  itp.) przedstawiającej Pomnik Wdzięczności w kontekście zaproponowanego tematu (dowolne skojarzenia)  na formacie A3 lub A4
   • Poziom C – uczniowie szkół gimnazjalnych i klasy 7-8
    udział w konkursie polega na wykonaniu jednej prezentacji multimedialnej (indywidualnej lub grupowej) w dowolnym programie komputerowym na zaproponowany temat (interpretacje i skojarzenia historyczne z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej na lekcjach historii, religii, czy języka polskiego).
   • Poziom D – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
    udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy pisemnej – dziennikarskiej, literackiej lub historycznej na w/w temat. Może to być wiersz, rozprawka, wypowiedź, opowiadanie itp. lub świadectwo, czyli zapisana wypowiedź (monolog) lub wywiad z osobą, która pamięta Pomnik Wdzięczności (objętość do 7 tys. znaków).
  3. Realizacja zadań przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:
   • do 27 października 2018 – przygotowanie i nadsyłanie prac do organizatorów
   • do 31 października 2018 – obrady jury
   • 5 listopada 2018 – ogłoszenie wyników konkursu w internecie
   • 10 listopada 2018 – wręczenie nagród laureatom konkursu podczas uroczystego Koncertu w Auli UAM z okazji Święta Niepodległości (dokładna godzina zostanie podane na stronie internetowej www.pomnikwdziecznosci.pl)
  4. Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, laureaci i ich katecheci (lub inni nauczyciele – opiekunowie konkursu) zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wynikach konkursu (mail lub sms do każdego opiekuna)
  5. Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział dowolna liczba uczniów z każdej szkoły. Uczniowie mogą także zgłaszać się indywidualnie bezpośrednio do organizatorów.
  6. Szkolny organizator konkursu (katecheta lub dowolny nauczyciel, lub rodzice w przypadku zgłoszeń indywidualnych) zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi prace do 27 października 2018 r.  na adres Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, Poznań 60-479, ul. Strzeszyńska 197. Prace pisemne i prezentacje multimedialne można także przesłać mailem na adres : j.hajdasz@post. W mailu powinny się także znaleźć informacje, o które prosimy w pkt. 7.
  7. Każda praca powinna na odwrocie zawierać:
   • Nazwę konkursu z zaznaczeniem kategorii wiekowej
   • Tytuł pracy
   • Imię, nazwisko i wiek autora
   • Adres szkoły
   • Imię i nazwisko katechety (lub właściwego nauczyciela lub rodzica) – opiekuna konkursu, jego dane kontaktowe tel. i e-mail
  8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac, swojego wizerunku, imion i nazwisk do publicznej wiadomości. Prawa autorskie przechodzą na organizatora
 6.  Nagrody i jury
  Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Przewiduje się nagrody rzeczowe i dyplomy  dla zdobywców I, II i III miejsca w każdej kategorii  oraz nagrodę rzeczową i dyplom dla katechety (lub innego nauczyciela – opiekuna konkursu) przygotowującego do konkursu zdobywców I nagrody . Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 7. Dodatkowe informacje na temat konkursu:
  na stronie internetowej www.pomnikwdziecznosci.pl
  oraz:
  Jolanta Hajdasz tel. +48 607 270507, j.hajdasz@post.pl
  Stanisław Mikołajczak, tel.  +48 666073884,  stmikolajczak@gmail.com

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu przygotował dla katechetów konspekty lekcji religii (oraz materiały pomocnicze – film i zdjęcia archiwalne) na temat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i historii Pomnika Wdzięczności dla wszystkich szkolnych poziomów wiekowych. Są one do pobrania na stronie www.pomnikwdziecznosci.pl i Wydziału Katechetycznego . W razie problemów z ich pobraniem prosimy o kontakt na w/w telefony lub adresy mailowe.