Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”)

Organizator

Stowarzyszenie – Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu

Patronat

 • Arcybiskup Metropolita Poznański
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • Poznański Oddział Akcji Katolickiej
 • NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska
 • Radio Emaus
 • Wielkopolski Kurier Wnet
 • Radio Wnet

Temat konkursu

Co roku temat jest zmieniany. Temat na rok 2017 to „Pomnik Wdzięczności w Poznaniu symbolem szacunku Wielkopolan dla Boga i Ojczyzny”.

Cele konkursu

Konkurs ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży historii naszej Ojczyzny ‒ Polski oraz naszej „małej Ojczyzny” – Wielkopolski. Ma on wspierać nauczycieli i wychowawców w ich pracy, by w aktywny i nowoczesny sposób wspólnie kształtować wśród młodego pokolenia poczucie dumy z faktu bycia Polakami i Wielkopolanami oraz aby upowszechniać w zbiorowej świadomości godne i wyjątkowe fakty z naszych dziejów.

Grupy wiekowe

Konkurs prowadzony jest w czterech grupach wiekowych:

 • Poziom A – uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3
  udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy ‒ rysunku na podany temat (dowolne skojarzenia) kredkami na formacie A3 lub A4
 • Poziom B –  uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6
  udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy indywidualnej w dowolnej technice plastycznej płaskiej (kredka, ołówek, tempera, akwarela, olej, mozaika, witraż  itp.) przedstawiającej Pomnik Wdzięczności w kontekście zaproponowanego tematu (dowolne skojarzenia) na formacie A3 lub A4
 • Poziom C – uczniowie klas 7 i szkół gimnazjalnych
  udział w konkursie polega na wykonaniu jednej prezentacji multimedialnej (indywidualnej lub grupowej) w dowolnym programie komputerowym na zaproponowany temat (dowolne skojarzenia z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej na lekcjach historii, religii czy języka polskiego).
 • Poziom D – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy pisemnej o charakterze dziennikarskim, literackim lub historycznym na w/w temat. Może to być wiersz, rozprawka, wypowiedź, opowiadanie itp. lub świadectwo, czyli zapisana wypowiedź (monolog) lub wywiad z osobą, która pamięta Pomnik Wdzięczności (objętość dowolna).

Harmonogram

Do 23 października 2017 r. – przygotowanie i nadsyłanie prac do organizatorów

Do 30 października 2017 r. – obrady jury

8 listopada 2017r. – ogłoszenie wyników konkursu w internecie

10 listopada 2017 r. – wręczenie nagród laureatom konkursu podczas uroczystego Koncertu w Auli UAM z okazji Święta Niepodległości (dokładna godzina zostanie podana na stronie www.pomnikwdziecznosci.pl)

Pozostałe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim  udział dowolna liczba uczniów z każdej szkoły. Uczniowie mogą także zgłaszać się indywidualnie bezpośrednio do organizatorów.

Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, laureaci i ich katecheci (lub inni nauczyciele – opiekunowie konkursu) zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w formie pisemnej.

Szkolny organizator konkursu (katecheta lub dowolny nauczyciel, lub rodzice w przypadku zgłoszeń indywidualnych) zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi prace do 14 października 2017 r. na adres Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, Poznań 60-479, ul. Strzeszyńska 197. Prace pisemne i prezentacje multimedialne można także przesyłać mailem na adres : j.hajdasz@post. W mailu powinny się także znaleźć informacje, o które prosimy poniżej.

Każda praca powinna na odwrocie zawierać:

 • Nazwę konkursu z zaznaczeniem kategorii wiekowej
 • Tytuł pracy
 • Imię, nazwisko i wiek autora
 • Adres szkoły
 • Imię i nazwisko katechety (lub właściwego nauczyciela lub rodzica) – opiekuna konkursu, jego dane kontaktowe: tel. i e-mail

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac, swojego wizerunku, imion i nazwisk do publicznej wiadomości. Prawa autorskie przechodzą na organizatora.

Jury i nagrody

Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

Przewiduje się nagrody rzeczowe i dyplomy dla zdobywców I, II i III miejsca w każdej kategorii oraz nagrodę rzeczową i dyplom dla katechety (lub innego nauczyciela – opiekuna konkursu) przygotowującego do konkursu zdobywców I nagrody . Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Dodatkowe informacje na temat konkursu u Jolanty Hajdasz, tel. 607270507, j.hajdasz@post.pl oraz Stanisława Mikołajczaka, tel. 666073884, stmikolajczak@gmail.com.